📲
എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എൻക്യാമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കണം

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എൻക്യാമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കണം

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എൻക്യാമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കണം
(Shutterstock)

നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത പണമിടപാടുകൾ ഇല്ലെന്നത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വ്യക്തമായ സ്വത്ത് തലക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിലെ സബ്-രജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നോൺ-ബോൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണം.

നോൺ-എൻക്രിപ്ൻസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം

നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന് എതിരായി ഒരു ഹോം ലോണിന് അനുവദിക്കുന്നതിനോ വായ്പ നൽകുന്നതിനോ മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഒരു നോൺ-ഭീഷണി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ വസ്തു വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ വാങ്ങുന്നയാൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റും ആവശ്യപ്പെടും.

ഉള്ളടക്കവും ദൈർഘ്യവും

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളും സാക്ഷ്യപത്രം ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. വസ്തുതയുടെ ചരിത്രത്തിലെ 12 വർഷങ്ങൾ പൊതുവായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വിശദാംശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാം.

ഒരു കൈമാറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

  • നിങ്ങൾ ഒരു നോൺ-ഭാരവും പുന്നാര അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോം, നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ തഹസിൽദാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇഫിചതെ നിറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.
  • രൂപ 2 രൂപയുടെ നോൺ-ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കണം.
  • നിങ്ങളുടെ വിലാസത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം, ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
  • വസ്തുവിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സർവ്വെ നമ്പർ, സ്ഥലം, അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലാവധിയെ ആശ്രയിച്ച്, അധികാരി നിങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ നൽകും, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അധിക ചാർജുകൾ അടയ്ക്കണം.
  • അവസാന വർഷത്തിന്റെ മാര്ച്ച് 31 ന് ആരംഭിക്കുന്ന വര്ഷം ഏപ്രില് മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, 2016 ഏപ്രിൽ 15 ന് 20 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിച്ചാൽ 1996 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2016 മാർച്ച് 31 വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ടൈംലൈനിൽ ലഭിക്കും.
  • സബ്-റജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
  • നിങ്ങൾക്ക് 20-30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നോൺ-ബോൺസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

അൻസുൽ അഗർവാളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ

Last Updated: Wed Jan 31 2024

സമാന ലേഖനങ്ങൾ

@@Tue Feb 15 2022 16:49:29